REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ
SKLEPU B2B FLASHSTORE
§ 1
Definicje

Użytym w niniejszym Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie:

Flashstore - Visual Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, NIP: 9671280008, nr REGON: 340396658, zarejestrowana w XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy pod numerem: KRS: 0000298882

Sklep Flashstore - prowadzony przez Visual Media Polska Sp. z o.o platforma zakupowa (sklep) B2B dla firm dostępna pod adresem www.sklep.flashstore.pl

Towar - produkty wystawione na platformie B2B przez Flashstore.

Sprzedawca – Visual Media Polska Sp. z o.o.

Kupujący/Klient - użytkownik reprezentujący firmę, podejmujący działania zmierzające do nabycia towaru lub kupujący towar.

Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu oraz dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało konto i tym samym uzyskał dostęp do platformy B2B Flashstore.

Zamówienie - formularz udostępniony w ramach platformy B2B Flashstore, określający produkty jakie zamierza nabyć Kupujący. Formularz wypełniany z użyciem systemu B2B

Transakcja handlowa - czynność zachodząca między Flashstore i Kupującym zakończona umową sprzedaży.

Konto - zbiór danych Użytkownika wraz z informacjami o jego działaniach na platformie; konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Rejestracja - proces zakładania konta.

Regulamin - niniejszy Regulamin platformy B2B Flashstore.

§ 2
Postanowienia ogólne
 • Sklep internetowy www.sklep.flashstore.pl (dalej jako Sklep lub platforma B2B Flashstore) prowadzony jest przez Visual Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, posiadającej NIP: 9671280008, nr REGON: 340396658.
 • Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Flashstore przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą (w tym podmiotom z osobowością prawną), którzy zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep.
 • Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Powyżej ilości 50 szt ceny mogą być negocjowane, a rabat może sięgnąć ceny prezentowanej na produktach na stronie głównej oraz w poszczególnych kategoriach. Podstawowa cena dla danej ilości widoczna jest na karcie produktu.
 • Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 • Dostęp i użytkowanie platformy B2B Flashstore uwarunkowane jest rejestracją na www.sklep.flashstore.pl
 • Oświadczenia woli i dokonane transakcje na platformie B2B Flashstore składane i realizowane są bezpośrednio i wyłącznie pomiędzy konkretnym kontrahent - użytkownikami platformy B2B a Flashstore.
§ 3
Warunki dokonywania zakupów
 • Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Flashstore i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
 • Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, organizacje non profit, fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i utworzyły konto w Sklepie (nazwy użytkownika, loginu i hasła). Korzystanie z platformy B2B Flashstore jest bezpłatne.
 • Jeśli potencjalny użytkownik nie spełnia warunku określonego w pkt 2 Flashstore ma prawo wykluczyć takiego użytkownika.
 • Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez Flashstore. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 2 oraz aktualność danych Klienta.
 • Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Flashstore oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).
 • Wysyłając zamówienie ze strony WWW Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; zmiana zakresu lub świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych Towarów lub funkcjonalności. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail. W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.
 • Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w każdą sobotę, niedzielę oraz święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia takich jak np. rodzaj produktu, masa netto, kolor obudowy, etc. Wprowadzenie takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).
 • Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Flashstore.
 • Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.
 • Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Flashstore do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia Flashstore do wysyłki faktury e-mailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.
 • Wszelkie działania podejmowane przez Kupującego w ramach platformy B2B Flashstore powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
§ 4
Polityka prywatności
 • Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna pod adresem: sklep.flashstore.pl
 • Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do złamania zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów/użytkowników.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
§ 5
Dane osobowe
 • Dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży (z systemu Flashstore służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej kwestii. Klient powinien w szczególności dbać, aby Flashstore dysponował aktualnymi i ważnymi danymi teleadresowymi.
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Flashstore zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klient został pouczony o prawie wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.
§ 6
Płatności
 • Sklep akceptuje następujące formy płatności za Zamówienia: karta kredytowa (Mastercard, VISA), PayU, PayPal, przelew bankowy. Towar nie jest wysyłany za pobraniem.
 • Klient zobowiązany do podania szczegółów dotyczących karty płatniczej, musi być w pełni uprawniony do używania tej karty lub konta. Karta lub konto muszą mieć wystarczającą ilość środków na pokrycie planowanej płatności. Sklep akceptuje jedynie płatności z rachunków bankowych w Polsce.
 • Klient oświadcza, że wszystkie dane przekazane Flashstore w celu zakupienia towaru są zgodne z prawdą, jest uprawniony do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów towaru. Flashstore zastrzega sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących płatności przed dostarczeniem towaru.
§ 7
Warunki dostawy zamówień
 • Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem widocznym po potwierdzeniu zamówienia. Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą informacje dotyczące czasu realizacji danego zamówienia, liczonego od dnia odnotowania płatności. Wybór grawerowania jako elementu zamówienia wydłuża standardowy termin realizacji, podany na stronie produktu o dodatkowe 3-6 dni roboczych.
 • Koszty wysyłki Zamówienia o wartości przekraczającej 500 zł (słownie: pięćset złotych) netto (VAT 23%) - pokrywane są przez Flashstore.
 • W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia, pod rygorem nie uwzględnienia reklamacji przez Sklep. Zgłoszenie braku ilościowego może nastąpić wyłącznie w chwili dostawy. Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Sklepu reklamację.
 • Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.
 • Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku niemożliwości realizacji opłaconego przez Klienta Zamówienia, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klienta i dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków (ceny i kosztów przesyłki jeżeli Klient je ponosił) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
§ 8
Dostępność towarów
 • Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody Klienta, zrealizowane będzie zmodyfikowane w sposób przedstawiony powyżej. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, natomiast Sklep (Flashstore) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.
 • W przypadku przejściowej niemożliwości realizacji Zamówienia, wynikającej w szczególności z niedostępności Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez Sklep i będzie mógł odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od poinformowania go przez Sklep. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia Sklep zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki (cenę i koszt przesyłki jeżeli Klient je ponosił) niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
§ 9
Reklamacje, gwarancję, odpowiedzialność
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w szczególności w przypadku stwierdzenia w dostarczonych produktach wad technicznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności zawartości przesyłki z Zamówieniem. Termin do zgłoszenia reklamacji wynosi 3 dni od daty dostarczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Flashstore. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego lub braku u Dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, natomiast w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.
 • Zakupione i dostarczone towary są objęte gwarancją producenta. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.
 • Flashstore nie odpowiada za to, że platforma B2B Flashstore przejściowo, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych, nie będzie dostępna dla Użytkowników.
 • Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z awariami i błędami używanego oprogramowania i sprzętu, jak i w szczególności w związku z technicznymi usterkami w Internecie. W szczególności Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku braku dostępu do Internetu lub wskutek bezusterkowego działania Internetu, wskutek stosowania oprogramowania lub sprzętu przy korzystaniu ze strony internetowej www.sklep.flashstore.pl, jak i błędnego lub wadliwego wykonywania umownych świadczeń z powodu problemów technicznych z oprogramowaniem i sprzętem lub Internetem.
§ 10
Prawa autorskie
 • Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Flashstore lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.
 • Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.
§ 11
Postanowienia końcowe
 • Sklep zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  • przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego,
  • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
 • Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 • Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sklepu.
 • Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 • Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, właściwy dla siedziby Flashstore.
 • Zapis prawnie nieważny strony zobowiązują się zastąpić takim zapisem prawnie ważnym, który pod względem gospodarczym będzie jak najbliższy zapisowi nieskutecznemu.